Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci v obliki vodenega bralnega tekmovanja.

Zakaj ravno 5. in 6. razred? Po opažanjih in rezultatih raziskav se ravno v tej starostni skupini otrok zanimanje za branje in posledično opravljanje bralne značke naglo zmanjšuje.

Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in v to vključiti čisto vse posameznike – tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja.
Prav zato smo se odločili, da bomo organizirali bralno tekmovanje, v katerega je vključena celotna razredna skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira, je, da vsak izmed posameznikov, ki so se v tekmovanje prijavili, v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati.

Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike iz te populacije in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja in timsko delo. Spletna stran omogoča socialno motivacijo, saj lahko sodelujoči učenci ostalim priporočajo ali odsvetujejo določeno knjigo,  se o njih pogovarjajo in izmenjujejo mnenja, pri čemur niso omejeni le na svojo oddelčno skupnost, temveč komunicirajo tudi z vrstniki iz ostalih šol. Pri tem bi želeli poudariti, da so otroci pri brskanju na spletni strani bralnega tekmovanja anonimni in varni, kar pomeni, da ga ne more nihče direktno kontaktirati, prav tako tudi redno pregledujemo objavljene komentarje in s tem preprečimo žaljive in neprimerne govore.

Nosilec tekmovanja oz. organizator

Nosilec bralnega tekmovanja, namenjenega vsem petošolcem in šestošolcem, je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v nadaljevanju organizator.

Soorganizator

Bralno tekmovanje lahko izvajajo tudi druge splošne knjižnice, ki so z organizatorjem podpisale  sporazum o sodelovanju in na ta način dobile vlogo soorganizatorja.

Prijava

Osnovne šole se morajo k tekmovanju prijaviti in organizatorju ali soorganizatorju izročiti izpolnjen pristopni obrazec. Pogoj za uspešno prijavo je, da k bralnemu tekmovanju pristopi vsaj 70 % oddelka, saj glavni namen tekmovanja ni spodbujati le tiste peščice, ki že sama po sebi rada bere, temveč k branju pritegniti prav vse posameznike, predvsem tiste učence, ki sicer ne berejo, imajo odpor do branja ali kakšne druge bralne težave.

Spletni vpis

Posamezniki se k bralnemu tekmovanju prijavljajo izključno preko spletnega obrazca.

Oprema in gradivo

Organizator bo vsaki sodelujoči šoli priskrbel prostostoječ knjižni regal ter vsaj po en natisnjen izvod vseh naslovov vključenih v tekmovanje z izjemo tistih, ki so žal razprodani in iz tega razloga nedobavljivi v zadostni količini ter tistih, ki so dostopni tudi v e-obliki.

Dolžnosti odgovornih oseb vključenih ustanov

Ustanove vključene v tekmovanje oz. odgovorne osebe iz le-teh so dolžne priskrbeti primeren prostor znotraj ustanove, kjer se bo regal s knjigami nahajal in bil ves čas tekmovanja na voljo sodelujočim učencem.
Odgovorne osebe so dolžne tudi skrbeti za zbirke v smislu preprečevanja namernega uničevanja, odtujitve ali druge malomarnosti, zaradi ohranitve zbirke kot celote tudi bodočim bralcem.

Časovni razpon tekmovanja

Tekmovanje se prične v oktobru in zaključi na slovenski kulturni praznik 8. februarja. Učenci bodo tako imeli štiri mesece časa, da preberejo vsaj eno knjigo.

Pogoji

V branju učenci tekmujejo kot razred in ne kot posamezniki.
Vsak izmed prijavljenih učencev posameznega oddelka mora prebrati vsaj eno knjigo, kar je pogoj, da je razred oz. posamezen oddelek uvrščen med možne zmagovalce. V nasprotnem primeru je razred nekvalificiran in se ne more uvrstiti v končni izbor.

Zaželeno je, da učenec po prebrani knjigi na spletni strani tudi odda svoje mnenje, saj so najboljši komentarji tedensko izpostavljeni na spletni strani: zmagovalčev komentar je tako javno objavljen, poleg tega pa pridobi tudi funkcijo promotorja branja in tako nagovori svoje vrstnike ter jih spodbudi k branju. Komentiranje je anonimno, zato vsak sodelujoči prejme svoje uporabniško ime in geslo.

Preverjanje in nadzor

Organizator lahko v teku tekmovanja izvede naključno preverjanje prebranega gradiva v obliki tri ali veččlanske komisije in na ta način izvaja nadzor nad samim potekom tekmovanja. V primeru ugotovljenih nepravilnosti se dotični razred diskvalificira. Sklep komisije je dokončen brez možnosti pritožbe.

Beleženje rezultatov

Pri beleženju rezultatov se upošteva povprečje prebranih knjig na razred, torej število prebranih knjig deljeno s številom učencev v posameznem oddelku.

Beleženje rezultatov se bo izvajalo preko spletnega vprašalnika, do katerega imajo dostop samo odgovorne osebe. Le te so na posameznih šolah dolžne preverjati pri svojih učencih ali je bilo gradivo prebrano (ustna preverjanja, obnove, vprašanja o vsebini ipd.) po ustaljeni metodi, ki se izvaja za opravljanje bralne značke.

Na spletni strani bralnega tekmovanja bodo vedno na voljo ažurni rezultati, kjer boste lahko spremljali vaš napredek.

Nagrade

Nagrada za zmagovalni razred je enodnevni izlet. Nagrajuje se tudi posameznike, ki so prebrali največ knjig, ter tiste, ki so objavili najboljše komentarje k prebranim knjigam.

Bralna značka

Glede na dogovor s posamezno ustanovo, se bodo prebrane knjige upoštevale tudi za opravljanje bralne značke.

Dopolnitve

Za potrebe zagotavljanja nemotenega poteka bralnega tekmovanja si organizator pridružuje pravico do dopolnitev pravil sodelovanja.